Задачи

Водещи задачи

Осигуряване на равен достъп на всички граждани, без оглед на възраст, раса, пол, религия, националност, език и социално положение
Комплектуване и докомплектуване на документи
Осигуряване на библиотечно-библиографско и информационно обслужване
Насърчаване на детското четене чрез различни библиотечни и образователни форми и инициативи
Участие в проекти за обогатяване на фондовете и подобряване на дейността на библиотеката