ДО НАСТОЯТЕЛСТВОТО
НА НЧ „Й. ЙОВКОВ – 1870 г.”
ГР. ДОБРИЧ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО,

Заявявам желанието си да стана член на НЧ „Й. Йовков – 1870 г." при условията на действащите нормативни и вътрешни актове, уреждащи дейността и целите на читалището.
Декларирам, че отговарям на изискванията на ЗНЧ и Устава за членство.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

От
Дата на раждане
Адрес
Обратна връзка
Проверка за сигурност

captcha