ДО членовете на Народно читалище

                                                                                                                           „Йордан Йовков   –   1870 г.”, със

                                                                                                                           седалище: гр. Добрич, бул. „25-ти

                                                                                                                           септември” №44, БУЛСТАТ 000843029

ПОКАНА

   Настоятелството на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година”, със седалище гр. Добрич, бул. „25-ти септември” №44, свиква редовно Общо събрание на членовете на читалището на 21.04.2018 год. от 10.30 часа в сградата на Читалище „Йордан Йовков – 1870 година” в гр. Добрич, бул. „25-ти септември” №44 при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишния отчет на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година” гр. Добрич за 2017 год.
  2. При наличие на кворум приемане на нови членове на Читалището.

Писмените материали във връзка с Общото събрание са на разположение на адреса на управление на Читалището в рамките на работното време на Читалището.

При липса на кворум на основание чл. 35 ал. 2 от Устава на Читалището събранието ще се проведе на 21.04.2018 год. в 11.30 часа на същото място, при същия дневен ред.

                                                                                    От Настоятелството на Народно читалище „Йордан

                                                                                    Йовков – 1870 година”

           От 11 до 15 март добричкият историк, краевед и писател г-н Георги Казанджиев и секретарят на НЧ „Йордан Йовков – 1870 година“ г-н Красимир Масурски посетиха  областта Бесарабия  в Република Украйна.

            Поводът за визитата бе среща с представители от Общността на бесарабските българи в региона с цел обмен на информация за  история на преселенията, краеведството и самодейността. Писателят Георги Казанджиев представи своето задълбочено изследване  за пътя  на българите, създали бесарабското селище Табаки. Сключено бе споразумение с „Областния  културен център“ в гр. Измаил и Читалище „Йордан Йовков-1870“ гр. Добрич, което ще се  задълбочат приятелските връзки както между двете културни  институции, така и между двете общини,  в сферата на духовността. Добричлии дариха стотици книги детска и художествена литература от български автори. Самодейни състави от Дома на културата – гр. Измаил имат желание да участват в празничната програма на Община гр. Добрич за 25-ти септември, а  Театрална студия „Зорница“ към Читалище „Йордан Йовков-1870“ ще върне визитата на 29-ти октомври,  Ден на поселенците от Измайлски регион.

            „Бесарабските българи са запазили духа на Прародината и това личи  в архаичния им майчин език, в подредбата на домовете, в българските ястия, в  манталитета на общуване. Бяхме посрещнати изключително сърдечно и взаимно се надяваме, че тепърва предстоят  поводи за нови срещи“ – сподели читалищният секретар г-н Масурски.