ДО членовете на Народно читалище

                                                                                                                           „Йордан Йовков   –   1870 г.”, със

                                                                                                                           седалище: гр. Добрич, бул. „25-ти

                                                                                                                           септември” №44, БУЛСТАТ 000843029

ПОКАНА

   Настоятелството на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година”, със седалище гр. Добрич, бул. „25-ти септември” №44, свиква редовно Общо събрание на членовете на читалището на 21.04.2018 год. от 10.30 часа в сградата на Читалище „Йордан Йовков – 1870 година” в гр. Добрич, бул. „25-ти септември” №44 при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишния отчет на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година” гр. Добрич за 2017 год.
  2. При наличие на кворум приемане на нови членове на Читалището.

Писмените материали във връзка с Общото събрание са на разположение на адреса на управление на Читалището в рамките на работното време на Читалището.

При липса на кворум на основание чл. 35 ал. 2 от Устава на Читалището събранието ще се проведе на 21.04.2018 год. в 11.30 часа на същото място, при същия дневен ред.

                                                                                    От Настоятелството на Народно читалище „Йордан

                                                                                    Йовков – 1870 година”