ДО членовете на Народно Читалище „Йордан Йовков – 1870г.”,
   със седалище: гр. Добрич, бул. „25-ти
   септември” №44, БУЛСТАТ 000843029

 

ПОКАНА

С Решение от 03.01.2017г. съгласно Протокол от 03.01.2017г. Настоятелството на Народно Читалище „Йордан Йовков – 1870г.” - гр. Добрич със седалище гр. Добрич, бул. „25-ти септември” № 44, свиква Редовно отчетно-изборно Общо събрание на членовете на читалището на 25.02.2017 г. от 10.30 часа в сградата на НЧ’’Й.Йовков-1870 г.”в гр. Добрич, бул. ”25-ти септември” -44,фоайе на голямата зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчетаза дейността на НЧ’’Й.Йовков-1870 г.” за календарната 2016 г.

2. Доклад на проверителната комисия за 2016 г.

3. Приемане на финансов отчет за 2016 г.и проекто- бюджет за 2017 г.

4. Освобождаване на Председателя на читалището и на членовете на Настоятелството на читалището.Освобождаване на членовете на Настоятелството Божанка Стойчева Вуцова, Драгомил Георгиев Атанасов,Елена Ангелова Коева- Юрченко,Анатоли Иванов Тодоров,Съби Николаев Колев и Иван Константинов Милев от отговорност.

5. Избор на нов Председател на читалището и нови членове на Настоятелството на читалището.

.

Писмените материали във връзка с общото събрание ще са на разположение на адреса на управление на читалището в рамките на работното време на читалището.

При липса на кворум, на основание чл.35 ал. 2 от Устава на Читалището събранието ще се проведе на 25.02.2017 г.в 11.30 часа на същото място,при същия дневен ред.

                                                                                                                                                                                                                           СЕКРЕТАР:.......................................
  (П.Първанова-Колева-в.и.длъжността секретар)