Читалищно настоятелство при НЧ „Йордан Йовков – 1870г.” – гр. Добрич обявява

КОНКУРС за ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

Изисквания за изпълнение на длъжността:

  1. Образование – висше образованиестепен магистър или бакалавър.
  2. Квалификация и практически опит в организацията на администрацията.
  3. Да умее да осъществява координация и контрол на документооборота, включващ цялостния технологичен процес на работа с документите, създаване, оформяне, обработване, движение, контрол върху изпълнението и архивиране.
  4. Да познава и прилага законите и изискванията относно трудовия процес, устава и вътрешните нормативни документи на читалището.
  5. Компютърна грамотност – Microsoft Office
  6. Комуникативност, умение за работа в екип, професионална ангажираност и отговорност.

Необходими документи за кандидатстване:

молба, CV (Europass) с посочени телефон и e-mail за връзка, мотивационно писмо, диплома за завършено образование.

Документите ще се приемат при секретаря на НЧ „Йордан Йовков – 1870г.” – гр. Добрич, с адрес : гр. Добрич, бул. „25-ти септември” №44

Срок за подаване на документите – до 27.12.2016г.

С одобрените кандидати ще се проведе събеседване на 03.01.2017г. от 17.00 ч.