Читалищно настоятелство при НЧ „Йордан Йовков – 1870г.” – гр. Добрич обявява

КОНКУРС за ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

Изисквания за изпълнение на длъжността:

  1. Образование – висше образованиестепен магистър или бакалавър.
  2. Квалификация и практически опит в организацията на администрацията.
  3. Да умее да осъществява координация и контрол на документооборота, включващ цялостния технологичен процес на работа с документите, създаване, оформяне, обработване, движение, контрол върху изпълнението и архивиране.
  4. Да познава и прилага законите и изискванията относно трудовия процес, устава и вътрешните нормативни документи на читалището.
  5. Компютърна грамотност – Microsoft Office
  6. Комуникативност, умение за работа в екип, професионална ангажираност и отговорност.

Необходими документи за кандидатстване:

молба, CV (Europass) с посочени телефон и e-mail за връзка, мотивационно писмо, диплома за завършено образование.

Документите ще се приемат при секретаря на НЧ „Йордан Йовков – 1870г.” – гр. Добрич, с адрес : гр. Добрич, бул. „25-ти септември” №44

Срок за подаване на документите – до 27.12.2016г.

С одобрените кандидати ще се проведе събеседване на 03.01.2017г. от 17.00 ч.

                                                                                                                                                                                                                 ДО членовете на Народно Читалище „Йордан Йовков – 1870г.”,
   със седалище: гр. Добрич, бул. „25-ти
   септември” №44, БУЛСТАТ 000843029

 

ПОКАНА

С Решение от 03.01.2017г. съгласно Протокол от 03.01.2017г. Настоятелството на Народно Читалище „Йордан Йовков – 1870г.” - гр. Добрич със седалище гр. Добрич, бул. „25-ти септември” № 44, свиква Редовно отчетно-изборно Общо събрание на членовете на читалището на 25.02.2017 г. от 10.30 часа в сградата на НЧ’’Й.Йовков-1870 г.”в гр. Добрич, бул. ”25-ти септември” -44,фоайе на голямата зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчетаза дейността на НЧ’’Й.Йовков-1870 г.” за календарната 2016 г.

2. Доклад на проверителната комисия за 2016 г.

3. Приемане на финансов отчет за 2016 г.и проекто- бюджет за 2017 г.

4. Освобождаване на Председателя на читалището и на членовете на Настоятелството на читалището.Освобождаване на членовете на Настоятелството Божанка Стойчева Вуцова, Драгомил Георгиев Атанасов,Елена Ангелова Коева- Юрченко,Анатоли Иванов Тодоров,Съби Николаев Колев и Иван Константинов Милев от отговорност.

5. Избор на нов Председател на читалището и нови членове на Настоятелството на читалището.

.

Писмените материали във връзка с общото събрание ще са на разположение на адреса на управление на читалището в рамките на работното време на читалището.

При липса на кворум, на основание чл.35 ал. 2 от Устава на Читалището събранието ще се проведе на 25.02.2017 г.в 11.30 часа на същото място,при същия дневен ред.

                                                                                                                                                                                                                           СЕКРЕТАР:.......................................
  (П.Първанова-Колева-в.и.длъжността секретар) 


 

 

Кандидатурата по системата „Живи човешки съкровища – България” на Народно читалище Йордан Йовков – 1870 г.”, гр. Добрич - „Добруджанска тройка – минало, настояще и бъдеще” бе одобрена и вписана със Заповед на Министъра на културата от 24.06.2014 год. в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.

     Общият брой на кандидатурите от страната бе 70, разпределени в разделите: „Традиционни обреди и празници”, „Традиционни занаяти” и „Традиционно пеене и свирене”. Номинирани са 5 кандидатури, между които и тази на НЧ „Йордан Йовков”. За принос в развитието и популяризирането на традиционната култура на официална церемония в Министерството на културата читалището бе отличено със специална грамота, почетен знак – печат Цар Симеон и парична награда.

     Съставът „Добруджанска тройка” е създаден през 1967 г. и близо половин век радва с музиката си не само добруджанци, а и страната, и Европа. Съставът се състои от трима музиканти: Стефан Георгиев Митев – хармоника, Атанас Стоянов Митев – гайда, Живко Георгиев Стоянов – гъдулка. Емил Николов Халачев е ново попълнение в състава.

     Съставът познава в детайли традиционната добруджанска музика и я изпълнява блестящо. Съхраняването и предаването на знанието и умението са гарант за съществуването и запазването на идентичността на общността. Включването на състав „Добруджанска тройка” в листата на живите човешки съкровища ще даде възможност следващите поколения да могат също да се докоснат до това нематериално културно наследство, а то чрез своите нови приемници ще продължи да съществува и в бъдеще.

IMG 9373